Point of view
วัน-เวลาทำการ : เราจะติดต่อกลับในเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 17.00
(หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และ วันหยุดตามปฏิทิน)
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qrcode
@povtravel
ซ่อน
ทัวร์เวียดนาม
พบ
261 ช่วงวันเดินทาง 0 ช่วงวันเดินทาง จาก 7 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์...บาน่าฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง 3 วัน 2 คืน บิน ไทยเวียตเจ็ท (VZ)

รหัสทัวร์

POVT220158
สนามบินดานัง • หมู่บ้านก๊ัมทาน • น่ังเรอืกระด้ง • เมืองโบราณ ฮอยอัน - บาน่าฮิลล์• สะพานมังกร • สะพานรัก • ร้านไม้ไผ่ - วัดลินห์อึ๋ง • ช้อปป้ิงตลาดฮาน
ไม่รวม - ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมงหรือ ATK 24 ชั่วโมง ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย - ค่าโรงแรมกักตัว AQ+PCR TEST 1 คืน - ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบ ธรรมเนียมของประเทศ) - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิป ค่ะ)
15 ก.ค. 65 - 17 ก.ค. 65
29 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65
26 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65
9 ก.ย. 65 - 11 ก.ย. 65
23 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65
7 ต.ค. 65 - 9 ต.ค. 65
 Thai Viet Jet Air
3 วัน 2 คืน
เริ่ม 9,999 ฿

ทัวร์เวียเนาม มหัศจรรย์...บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน บิน ไทยเวียตเจ็ท (VZ)

รหัสทัวร์

POVT220161
• สนามบินดานัง • น่ัง Cable Car สู่บาน่าฮิลล - ดานัง • วัดลินห์อึ๋ง • เมืองเว้• พระราชวังเว้• น่ังสามล้อซิโคล่• ล่องเรือแม่น้าหอม - เจดีย์เทียนมู่• หมู่บ้านก๊ัมทาน • ล่องเรือกระด้ง • เมืองโบราณฮอยอัน • ดานัง - สะพานมังกร • ช้อปป้ิงตลาดฮาน • สนามบินดานัง
ไม่่รวม - ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง หรือ ATK 24 ชั่วโมง ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย - ค่าโรงแรมกักตัว AQ+PCR TEST 1 คืน+ATK วันที่ 5 - ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบ ธรรมเนียมของประเทศ) - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)
10 ก.ค. 65 - 13 ก.ค. 65
24 ก.ค. 65 - 27 ก.ค. 65
7 ส.ค. 65 - 10 ส.ค. 65
28 ส.ค. 65 - 31 ส.ค. 65
11 ก.ย. 65 - 14 ก.ย. 65
25 ก.ย. 65 - 28 ก.ย. 65
 Thai Viet Jet Air
4 วัน 3 คืน
เริ่ม 10,999 ฿

ZGDAD-2206VZ เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน - พักบานาฮิลส์ 1 คืน

รหัสทัวร์

POVT220227
สัมผัสบรรยากาศเมืองสไตล์ฝรั่งเศส พักบนบานาฮิลส์ 1 คืน เช็คอินไฮไลท์สะพานมือยักษ์ และเมืองโบราณฮอยอัน
9 ก.ค. 65 - 11 ก.ค. 65
23 ก.ค. 65 - 25 ก.ค. 65
27 ส.ค. 65 - 29 ส.ค. 65
10 ก.ย. 65 - 12 ก.ย. 65
24 ก.ย. 65 - 26 ก.ย. 65
8 ต.ค. 65 - 10 ต.ค. 65
 Thai Viet Jet Air
3 วัน 2 คืน
เริ่ม 11,990 ฿

ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์..บาน่าฮิลล์ ดานัง ฮอยอัน บิน VZ 3 วัน 2 คืน บิน ไทยเวียตเจ็ท (VZ)

รหัสทัวร์

POVT220162
สนามบินดานัง • น่ัง Cable Car สู่บาน่าฮิลล - นอนบาน่าฮิลล์• หมู่บ้านก๊ัมทาน • น่ังเรอืกระด้ง • เมืองโบราณฮอยอัน • ดานัง - สะพานมังกร • วัดลินห์อึ๋ง • ช้อปป้ิงตลาดฮาน
ไม่รวม - ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมงหรือ ATK 24 ชั่วโมง ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย - ค่าโรงแรมกักตัว AQ+PCR TEST 1 คืน - ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบ ธรรมเนียมของประเทศ) - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)
8 ก.ค. 65 - 10 ก.ค. 65
15 ก.ค. 65 - 17 ก.ค. 65
29 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65
12 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65
26 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65
9 ก.ย. 65 - 11 ก.ย. 65
 Thai Viet Jet Air
3 วัน 2 คืน
เริ่ม 11,999 ฿

ทัวร์ เวียดนาม นอนบาน่าฮิลล์1คืน ดานัง ล่องเรือกระด้ง ฮอยอัน สะพานมือ 3วัน 2คืน บินเวียตเจ็ท ใช้ ATK(มีใบรับรอง)

รหัสทัวร์

POVT220251
🌈 DAD08 VZ BKK บาน่าฮิลล์ ดานัง ปังปุริเย่ 3วัน2คืน ✈️ เดินทางโดยสายการบิน สายการบินเวียตเจ็ท 🚠 นอนบนบานาฮิลล์ 1คืน 🚠 ล่องเรือกระด้ง ฮอยอัน 🚠 เช็คอินสะพานมือ GOLDEN BRIDGE 🚠 เต็มอิ่มสุด FUN รวมบัตรเครื่องเล่นแล้ว 📆 เดินทางช่วง มิถุนายน - ตุลาคม 65 💰 ราคาเริ่มต้นเพียง 11,999 บาท!!!
FLIGHTS THAI VIET JET (VZ) DEPARTURE FLIGHT: VZ960 (BKK 10.50 - DAD 12.30) ARRIVAL FLIGHT: VZ961 (DAD 13.15 - BKK 14.55) ---------------- - ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,200 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน
**รวมน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 ก.ก. และถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก.** **อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กับสายการบิน**  ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ และ WI-FI ON BUS  พักโรงแรมบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน 4 ดาว / ดานัง 1 คืน 3 ดาว
6 ก.ค. 65 - 8 ก.ค. 65
22 ก.ค. 65 - 24 ก.ค. 65
5 ส.ค. 65 - 7 ส.ค. 65
31 ส.ค. 65 - 2 ก.ย. 65
7 ก.ย. 65 - 9 ก.ย. 65
16 ก.ย. 65 - 18 ก.ย. 65
 Thai Viet Jet Air
3 วัน 2 คืน
เริ่ม 11,999 ฿

ZGDAD-2208VZ เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน - พักบานาฮิลส์ 1 คืน (ไฟล์ท2)

รหัสทัวร์

POVT220296
นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมเมืองสไตล์ฝรั่งเศส พักบนบานาฮิลส์ 1 คืน เยือนเมืองมรดกโลก ฮอยอัน สุดมันส์ล่องเรือกระด้ง
28 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65
4 ส.ค. 65 - 7 ส.ค. 65
11 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65
18 ส.ค. 65 - 21 ส.ค. 65
25 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65
1 ก.ย. 65 - 4 ก.ย. 65
 Thai Viet Jet Air
4 วัน 3 คืน
เริ่ม 12,990 ฿

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย เมืองฮาลอง ฮาลองเบย์ ถ้ำนางฟ้า 4วัน 3คืน บินเวียตเจ็ท (VJ) ATK(มีใบรับรอง)

รหัสทัวร์

POVT220252
PROGRAM HAN03 VZ BKK HANOI-TAM CHUC-HALONG 4D3N PROGRAM DETAIL วันที่ 1 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย – ถนน 36 สาย (–/–/D) วันที่ 2 เมืองห่านาม – ล่องเรือชิมน้ำชาเวียดนาม – วัดตามจุ๊ก – เมืองฮาลอง – ตลาดฮาลองไนท์มาเก็ต (B/L/D) วันที่ 3 ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลองเบย์ – ถ้ำนางฟ้า – เมืองฮานอย – วัดหงอกเซิน – ทะเลสาบคืนดาบ (B/L/D) วันที่ 4 เจดีย์เฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก – ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) (B/–/–)
**รวมน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง 15 ก.ก. และถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก.** **อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กับสายการบิน**  ฟรีเสื้อเวียดนามท่านละ 1 ตัว และ WI-FI ON BUS  พักโรงแรมฮานอย 2 คืน 3ดาว / ฮาลอง 1 คืน 3ดาว
- ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,200 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน
14 ก.ค. 65 - 17 ก.ค. 65
22 ก.ค. 65 - 25 ก.ค. 65
11 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65
22 ส.ค. 65 - 25 ส.ค. 65
8 ก.ย. 65 - 11 ก.ย. 65
22 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65
 Thai Viet Jet Air
4 วัน 3 คืน
เริ่ม 13,888 ฿

ZGDAD-2207VZ เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน - พักบานาฮิลส์ 1 คืน

รหัสทัวร์

POVT220228
นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมเมืองสไตล์ฝรั่งเศส พักบนบานาฮิลส์ 1 คืน เยือนสองเมืองมรดกโลก เว้ ฮอยอัน สุดมันส์ล่องเรือกระด้ง
14 ก.ค. 65 - 17 ก.ค. 65
28 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65
11 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65
25 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65
8 ก.ย. 65 - 11 ก.ย. 65
15 ก.ย. 65 - 18 ก.ย. 65
 Thai Viet Jet Air
4 วัน 3 คืน
เริ่ม 13,990 ฿

เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน

รหัสทัวร์

POVT220358
🔸️ ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม 🔸️ พระราชวังดายโนย 🔸️ นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์ 🔸️ ชมสะพานมือยักษ์ สวนดอกไม้ 🔸️ ล่องเรือกระด้งชมธรรมชาติ 🔸️ เดินชมเมืองโบราณฮอยอัน 🔸️ สะพานญี่ปุ่น สะพานแห่งไมตรี 🔸️ สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง 🔸️ ช้อปปิ้งสินค้า ฮาน มาร์เก็ต 🔹️ พิเศษ!! พักบานาฮิลส์ 1 คืน 🔹️ พิเศษ!! บุฟเฟต์นานาชาติ ลิ้มรสกุ้งมังกร
14 ก.ค. 65 - 17 ก.ค. 65
28 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65
11 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65
25 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65
8 ก.ย. 65 - 11 ก.ย. 65
15 ก.ย. 65 - 18 ก.ย. 65
 Thai Viet Jet Air
4 วัน 3 คืน
เริ่ม 13,990 ฿

ZGDAD-2209VZ เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน - พักบานาฮิลส์ 1 คืน (ไฟล์ท 2)

รหัสทัวร์

POVT220360
ดานัง เว้ ฮอยอัน พักบานาฮิลส์ 1 คืน สุดคุ้ม รวมค่ากระเช้า และเครื่องเล่นสวนสนุกแฟนตาซีพาร์คแล้ว ชมพระราชวังไดโหนย ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม
6 ส.ค. 65 - 9 ส.ค. 65
20 ส.ค. 65 - 23 ส.ค. 65
3 ก.ย. 65 - 6 ก.ย. 65
10 ก.ย. 65 - 13 ก.ย. 65
17 ก.ย. 65 - 20 ก.ย. 65
24 ก.ย. 65 - 27 ก.ย. 65
 Thai Viet Jet Air
4 วัน 3 คืน
เริ่ม 13,990 ฿
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 26 โปรแกรม