Point of view
วัน-เวลาทำการ : เราจะติดต่อกลับในเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 17.00
(หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และ วันหยุดตามปฏิทิน)
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qrcode
@povtravel
ซ่อน
ทัวร์สิงคโปร์
พบ
99 พีเรียด จาก 12 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

โปรตั๋วเครื่องบินสิงคโปร์เท่านั้น ไปงาน F1 **โปรด่วน หน้าพาสพร้อม 4 ช.ม. ตัดที่นั่ง**

รหัสทัวร์

POVT240414
โปรตั๋วเครื่องบินสิงคโปร์ F1 Thai lion air วันที่ 20-22 ก.ย 24 DMK-SIN SL100 07:35 - 11:10 SIN-DMK SL105 22:40 - 00:15 วันที่ 20-23 ก.ย. / 21-23 ก.ย. 2024 DMK-SIN SL100 07:35 - 11:10 SIN-DMK SL101 12:10 - 13:40 รวมTax และน้ำหนักกระเป๋า 20 Kg -------------------------------------------------------------- SCOOT AIRLINE วันที่ 20-22 ก.ย. / 21-23 ก.ย. 2024 BKK-SIN TR609 09.30 - 12.55 SIN-BKK TR616 17.30 - 19.00 วันที่ 20-23 ก.ย. 2024 BKK-SIN TR625 10.50 - 14.15 SIN-BKK TR610 16.00 - 17.30 รวมTax และน้ำหนักกระเป๋า 20 Kg
20 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
20 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
20 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67
20 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67
21 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67
21 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67
 Scoot Airlines
3 วัน 2 คืน
เริ่ม 5,546 ฿

SPHZ-22 VALUE PACKED SINGAPORE 3D2N (SL) FEB-DEC 24

รหัสทัวร์

POVT240419
เดินทางโดยสายการบิน THAI LION AIR (SL) เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนแห่งเทคโนโลยีทใี่ หญ่ทสี่ ุดบนเกาะสิงคโปร์ น าท่าน ขอพรเจ้าแม่กวนอิมวัด Kwan Im Thong Hood Cho Temple ไหว้พระเขีย้วแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) ทไชน่าทาวน์ ี่ ชมเมืองสิงคโปร์ และ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศ สัมผัส ย่านคลากคีย์ (Clarke Quay) เป็นย่านท่องเที่ยวและกินดื่มริมแม่น ้าสิงคโปร์ ชมการแสดงโชว์แสง สี เสียง และน ้า ที่ใหญ่ที่สุดใน South East Asia กับ Wonder Full Light ช้อปปิ้งสินค้า BRAND NAME ทมารีน่าเบย์แซนด์ ี่ และถนนออร์ชาด พร้อมเดินถ่ายรูปสบายๆ ย่าน Haji Lane ถนนศิลปะ (Street Art) ที่ตกแต่งสไตลน์ ่ารักหลากหลาย น าท่าน ไหว้พระ Loyang Tua Pek Kong Temple รวม น ้าดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด (ไม่รวมวันอิสระ)
27 มิ.ย. 67 - 29 มิ.ย. 67
4 ก.ค. 67 - 6 ก.ค. 67
11 ก.ค. 67 - 13 ก.ค. 67
18 ก.ค. 67 - 20 ก.ค. 67
25 ก.ค. 67 - 27 ก.ค. 67
1 ส.ค. 67 - 3 ส.ค. 67
 • 8 ส.ค. 67 - 10 ส.ค. 67
  15 ส.ค. 67 - 17 ส.ค. 67
  29 ส.ค. 67 - 31 ส.ค. 67
  5 ก.ย. 67 - 7 ก.ย. 67
  12 ก.ย. 67 - 14 ก.ย. 67
  26 ก.ย. 67 - 28 ก.ย. 67
  31 ต.ค. 67 - 2 พ.ย. 67
  7 พ.ย. 67 - 9 พ.ย. 67
  14 พ.ย. 67 - 16 พ.ย. 67
  21 พ.ย. 67 - 23 พ.ย. 67
  28 พ.ย. 67 - 30 พ.ย. 67
  12 ธ.ค. 67 - 14 ธ.ค. 67
  19 ธ.ค. 67 - 21 ธ.ค. 67
  26 ธ.ค. 67 - 28 ธ.ค. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 14 )
 Thai Lion Air
3 วัน 2 คืน
เริ่ม 9,999 ฿

SPHZ-11.SO SHIOK EARLY SINGAPORE 3D (SL) MAR 24 - JAN 25

รหัสทัวร์

POVT240415
เดินทางโดยสายการบิน THAI LION AIR (SL) เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนแห่งเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ชมการแสดงโชว์แสง สี เสียง หนึ่งในไฮไลท์ สถานที่ท่องเที่ยวของสิงคโปร์กับ Garden Rhapsody ไหว้พระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) ที่ไชน่าทาวน์ น าท่านขอพรเสริมศิริมงคล ณ วัดแขก Sri Krishnan/ขอพรเจ้าแม่กวนอิมวัด Kwan Im Thong Hood Cho Temple ไหว้พระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) ที่ไชน่าทาวน์ ชมเมืองสิงคโปร์ และ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศ ช้อปปิ้งสินค้า BRAND NAME ที่มารีน่าเบย์แซนด์และถนนออร์ชาด พร้อมเดินถ่ายรูปสบายๆ ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (เลือกซื้อ Option B) รวม น ้าดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด
25 มิ.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67
29 มิ.ย. 67 - 1 ก.ค. 67
30 มิ.ย. 67 - 2 ก.ค. 67
2 ก.ค. 67 - 4 ก.ค. 67
6 ก.ค. 67 - 8 ก.ค. 67
7 ก.ค. 67 - 9 ก.ค. 67
 Scoot Airlines
3 วัน 2 คืน
เริ่ม 11,999 ฿

ZGSIN-2401SQ สิงคโปร์ เกาะเซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ - ชมการแสดง 2 โชว์

รหัสทัวร์

POVT231410
สัมผัสการเดินทางเหนือระดับกับสายการบินระดับโลก ชมการแสดง 2 โชว์ Spectra light & Rhapsody light
28 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67
 Singapore Airlines
3 วัน 2 คืน
เริ่ม 15,990 ฿

ZGSIN-2403SQ สิงคโปร์ เกาะมหาสนุก เซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ

รหัสทัวร์

POVT240330
เที่ยวเกาะมหาสนุก เซ็นโตซ่า เช็คอินอุโมงค์ต้นไม้ ช็อปปิงย่านออร์ชาร์ด ชมความงามวัดพระเขี้ยวแก้ว
20 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
27 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
10 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
24 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67
20 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
27 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
 Singapore Airlines
3 วัน 2 คืน
เริ่ม 16,990 ฿

SPHZ-02.4 LOVELY SINGAPORE 3D2N (SQ) JUL - DEC 24

รหัสทัวร์

POVT240417
เดินทางโดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINE (SQ) น่ังเรือ Bumboat แบบคลาสสิคโบราณชมบรรยากาศริมน ้า ไฮไลทข์ องสิงคโปร์(รวมค่าบัตร) ชมเมืองสิงคโปร์ และ ถ่ายรูปคู่เมอรไ์ลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศ ไหว้พระเขีย้วแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) ทไี่ ชน่าทาวน์ เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนแห่งเทคโนโลยีทใี่ หญ่ทสี่ ุดบนเกาะสิงคโปร์ ช้อปปิ้งสินค้า BRAND NAME ที่มารีน่าเบย์แซนด์ และถนนออร์ชาด พร้อมเดินถ่ายรูปสบายๆ สัมผัส น ้าพุแห่งความม่ังค่ัง จะพบโชคดีและ ร่า รวยตลอดปี ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอรแ์ ซล สตูดิโอ (รวมค่าบัตร OptionB) ย่าน Haji Lane ถนนศิลปะ (Street Art) ที่ตกแต่งสไตลน์ ่ารักหลากหลาย (OptionB) รวม น ้าดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด
5 ก.ค. 67 - 7 ก.ค. 67
12 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67
20 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
26 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67
27 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
2 ส.ค. 67 - 4 ส.ค. 67
 • 9 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67
  16 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67
  23 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67
  30 ส.ค. 67 - 1 ก.ย. 67
  6 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67
  13 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67
  4 ต.ค. 67 - 6 ต.ค. 67
  12 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
  18 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
  25 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67
  1 พ.ย. 67 - 3 พ.ย. 67
  8 พ.ย. 67 - 10 พ.ย. 67
  15 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67
  22 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67
  29 พ.ย. 67 - 1 ธ.ค. 67
  13 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67
  20 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67
  27 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67
  29 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67
  30 ธ.ค. 67 - 1 ม.ค. 68
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 20 )
 Singapore Airlines
3 วัน 2 คืน
เริ่ม 17,999 ฿

ZGSIN-2404SQ สิงคโปร์ เกาะมหาสนุก เซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สูตูดิโอ - รวมค่าเข้ายูนิเวอร์แซล

รหัสทัวร์

POVT240331
เที่ยวเต็ม ไม่มีฟรีเดย์ เช็คอินอุโมงค์ต้นไม้ ช็อปปิงย่านออร์ชาร์ด ชมความงามวัดพระเขี้ยวแก้ว
27 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
24 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67
27 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
19 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67
15 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67
20 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67
 Singapore Airlines
3 วัน 2 คืน
เริ่ม 20,990 ฿

SPHZ-G4 VELOCITY THRILL SINGAPORE F1 TR 21-23 SEP 2024 บิน FLYSCOOT (TR)

รหัสทัวร์

POVT240413
เดินทางโดยสายการบิน FLYSCOOT (TR) รวมบัตรเข้าชม Singapore Grand Prix (F1) ต๋ัว Zone 4 Walkabout (ต๋ัวแบบเดิน Zone 4 ) ชมคอนเสิร์ต ศิลปิ นระดับโลก < รอประกาศจาก Website > พักโรงแรม Hotel Chancellor @ Orchard หรือเทียบเท่า 3* ชมเมืองสิงคโปร์ และ ถ่ายรูปคู่เมอรไ์ลอ้อน สัญลักษณข์ องประเทศ น าท่านขอเสริมดวง พร้อมเช่าเครื่องรางศักดิส์ ิทธิ์วัด Lian Shan Shuang Lin Temple พิเศษ ! แถมฟรี บัตร EZ Link Card และเงนิในบัตรมูลค่า 10SGD/ท่าน ไว้ส าหรับ เดินทางในสิงคโปร
21 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67
 Scoot Airlines
3 วัน 2 คืน
เริ่ม 26,999 ฿

SPHZ-13.SINGAPORE RICH & SMOOTH 4D3N (SQ) MAY-DEC 2024

รหัสทัวร์

POVT240418
เดินทางโดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINE (SQ) จุดชมวิวแบบ 360 องศา แห่งใหม่ที่สูงที่สุดของสิงคโปร์SkyHelix Sentosa (รวมค่าบัตร) ขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ”ไฉ่ ซิง้ เอีย้ ” ที่วัดซัมบาวัง (Sembawang God of Wealth Temple) น่ังเรือ Bumboat แบบคลาสสิคโบราณชมบรรยากาศริมน ้า ไฮไลทข์ องสิงคโปร์(รวมค่าบัตร) ชมเมืองสิงคโปร์ และ ถ่ายรูปคู่เมอรไ์ลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศ สัมผัส Fountain of wealth น ้าพุแห่งความม่ังค่ัง ช้อปปิ้งสินค้า BRAND NAME ที่มารีน่าเบย์แซนด์ และถนนออร์ชาด พร้อมเดินถ่ายรูปสบายๆ ย่าน Haji Lane ถนนศิลปะ (Street Art) ที่ตกแต่งสไตลน์ ่ารักหลากหลาย ชม THE JEWEL CHANGI ทสี่ ุดแห่งการผสมผสานระหว่างธรรมชาติและสถาปัตยกรรม เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนแห่งเทคโนโลยีทใี่ หญ่ทสี่ ุดบนเกาะสิงคโปร์ OPTION เสริม !! ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอรแ์ ซล สตูดิโอ รวม น ้าดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด
19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
9 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
5 ธ.ค. 67 - 8 ธ.ค. 67
 Singapore Airlines
4 วัน 3 คืน
เริ่ม 29,999 ฿

SPHZ-G2 VELOCITY THRILL SINGAPORE F1 SQ 21-23 SEP 2024 บิน SINGAPORE AIRLINE (SQ)

รหัสทัวร์

POVT240411
รวมบัตรเข้าชม Singapore Grand Prix (F1) บัตร Premier Walkabout (ต๋ัวแบบเดินได้รอบงาน Zone 1-4 ) ชมคอนเสิร์ต ศิลปิ นระดับโลก < รอประกาศจาก Website > พักโรงแรม Hotel Grand Central หรือเทียบเท่า 4* ชมเมืองสิงคโปร์ และ ถ่ายรูปคู่เมอรไ์ลอ้อน สัญลักษณข์ องประเทศ น าท่านขอเสริมดวง พร้อมเช่าเครื่องรางศักดิส์ ิทธิ์วัด Lian Shan Shuang Lin Temple พิเศษ ! แถมฟรี บัตร EZ Link Card และเงนิในบัตรมูลค่า 10SGD/ท่าน ไว้ส าหรับ เดินทางในสิงคโปร์
21 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67
 Singapore Airlines
3 วัน 2 คืน
เริ่ม 36,999 ฿
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 12 โปรแกรม