Point of view
วัน-เวลาทำการ : เราจะติดต่อกลับในเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 17.00
(หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และ วันหยุดตามปฏิทิน)
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qrcode
@povtravel

รับทำวีซ่าอเมริกา

ตุลาคม 6, 2023 | by Point of view

รับทำวีซ่าอเมริกา วีซ่าเยี่ยมเยียน B-1/B-2 เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่เดินทางไปสหรัฐอเมริกาชั่วคราวเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ (B-1) เพื่อพักผ่อน หรือเข้ารับการรักษาด้านการแพทย์ (B-2) โดยทั่วไปแล้ว วีซ่าชนิด B-1 เป็นวีซ่าสำหรับผู้เดินทางที่ต้องติดต่อกับผู้ร่วมงาน ผู้เข้าประชุมเชิงวิทยาศาสตร์ การศึกษา อาชีพ และธุรกิจ การจัดการสินทรัพย์ หรือต่อรองสัญญา วีซ่าชนิด B-2 สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางเพื่อการพักผ่อน การท่องเที่ยว เยี่ยมเยียนเพื่อนฝูงหรือญาติ การรักษาด้านการแพทย์ และการเข้าร่วมงานการกุศล กิจกรรมเพื่อสังคม หรือกิจกรรมด้านการบริการ วีซ่า B-1 และ B-2 มักจะออกร่วมกันเป็นวีซ่าเดียว เป็นวีซ่าชนิด B-1/B-2

แบบฟอร์มการยื่นคำร้องวีซ่าชั่วคราวในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DS-160) ไปที่เว็บเพจ DS-160 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DS-160

หากคุณลูกค้ากำลัง เป็นกังวลเรื่องวีซ่า ทีมงานผู้เชียวชาญ จะช่วยเหลือท่านได้แน่นอน

เอกสารขอวีซ่าที่ควรเตรียมเบื้องต้น

 1. หนังสือเดินทางทุกเล่มที่มี
 2. รูปถ่ายสีตามที่สถานทูตกำหนด
  – (รูปถ่ายประกอบใบสมัคร วีซ่าอเมริกา ใช้ขนาด 5×5 ซ.ม. หรือ 2×2 นิ้ว พื้นหลังขาว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ห้ามใส่แว่นตาในทุกกรณี
 3. หลักฐานการทำงาน
  – กรณีทำงานประจำ ได้แก่ หนังสือรับรองการทำงาน และ/หรือ ใบลา และ/หรือ สลิปเงินเดือน
  – กรณีเจ้าของกิจการ ได้แก่ หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน หรือเอกสารอื่น ๆ ที่แสดงว่าเราเป็นเจ้าของ พร้อมใบเสร็จเสียภาษีล่าสุด และ Statement กิจการย้อนหลัง 6 เดือน
  – กรณีเกษียณอายุ เอกสารการเกษียณอายุ (ถ้ามี) เช่น สำเนาบัตรข้าราชการผู้รับบำเหน็จบำนาญ สำเนาเอกสารการจ่ายบำนาญ สำเนาเอกสารรับรองการทำงานที่สุดท้าย หากไม่มีหรือเป็นแม่บ้าน อายุมากกว่า 60 ปี อาจไม่จำเป็นต้องมีเอกสาร ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่
 4. เอกสารการลางาน
 5. หลักฐานการศึกษา (กรณีเป็นนักศึกษา) เช่น หนังสือรับรองว่า เราเป็นนักศึกษาระดับใด สถาบันไหน จะกลับมาทำการศึกษาในปีการศึกษาถัดไป หรือ รับรองว่า สำเร็จการศึกษาแล้ว (แล้วแต่กรณี) และ รายงานผลการเรียนหรือทรานสคริป
 6. แผนการเดินทาง หรือ เอกสารประกอบเพื่อแสดงวัตถุประสงค์การเดินทาง
 7. ใบจองตั๋ว (ถ้ามี)
 8. สำเนาเอกสารส่วนตัว ระบุชื่อสกุล เก่าใหม่ สถานะการสมรส สถานะครอบครัว ฯ เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ใบสมรส ใบหย่า ใบแสดงสิทธิ์การดูแลบุตรฯ กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปีต้องใช้สูติบัตร มีค่าแปลเอกสารฉบับละ 300 บาท
 9. เอกสารอ้างอิงจากญาติหรือเพื่อนที่ต่างประเทศ (ถ้ามี) เช่น จดหมายรับรองค่าใช้จ่าย จดหมายรับรองที่พัก ระบุความสัมพันธ์ วัตถุประสงค์ในการเชิญ เป็นต้น ประกอบกับ สำเนาหนังสือเดินทาง และวีซ่า (ถ้ามี) หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ ฯ
 10. หลักฐานทางการเงินที่เพียงพอในการเดินทางไปต่างประเทศทริปนั้น ๆ ได้แก่ รายการความเคลื่อนไหวบัญชี 6 เดือน – 1 ปี (ภาษาอังกฤษ)
 11. ที่พัก หรือใบจองที่พัก หรือ หนังสือรับรองการจัดหาที่พัก
 12. กรณีที่ผู้สมัครยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องขอหนังสือยินยอมจากทางเขตผู้มีอำนาจ รับรองความยินยอมของผู้ปกครองที่ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศด้วย
 13. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

cr photo : ไทยพับลิก้า

วิธีการสมัคร

ขั้นตอนที่ 1

กรอก แบบคำร้องขอวีซ่าชั่วคราวในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DS-160)

ขั้นตอนที่ 2

ชำระ ค่าธรรมเนียม ในการยื่นคำร้องขอวีซ่า

* หมายเหตุ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องขอวีซ่า 185 $
( ขึ้นอยู่กับอัตราเเลกเปลี่ยนของเงินดอลล่าสหรัฐ )

ขั้นตอนที่ 3

ทำการนัดสัมภาษณ์วีซ่าผ่านเว็บ นี้ ท่านจะต้องใช้ข้อมูลต่อไปนี้ในการทำนัดสัมภาษณ์

 • หมายเลขหนังสือเดินทางของท่าน
 • หมายเลขใบเสร็จชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าของท่าน (คลิก ที่นี่ หากท่านต้องการความช่วยเหลือในการค้นหาหมายเลขดังกล่าว)
 • หมายเลขบาร์โค้ดสิบ (10) หลักที่ระบุไว้บนหน้ายืนยันแบบฟอร์ม DS-160
ขั้นตอนที่ 4

รับทำวีซ่าอเมริกา ไปที่สถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกาตามวันและเวลาที่ท่านมีนัดสัมภาษณ์ ท่านต้องนำใบยืนยันนัดสัมภาษณ์ ใบยืนยัน DS-160 ของท่าน รูปถ่ายที่ถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือนหนึ่งใบ หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันและเล่มเก่าทั้งหมดและใบเสร็จการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าตัวจริงมาด้วย คำร้องที่ไม่มีเอกสารทั้งหมดดังกล่าวจะไม่ได้รับการพิจารณา

หากท่านได้รับวันนัดหมายแล้ว ท่านต้องเข้าสัมภาษณ์ที่สถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกาตามวันและเวลาที่ได้รับนัดหมาย โปรดอ่าน ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบด้านการรักษาความปลอดภัย ของทางสถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกา ซึ่งจะอธิบายให้ทราบถึงสิ่งที่สามารถนำติดตัวมาได้และสิ่งที่ห้ามนำติดตัวมาในวันสัมภาษณ์ ท่านควรนำเอกสารยืนยันการนัดหมายและเอกสารที่จำเป็นต่างๆตามข้อบังคับของ วีซ่าแต่ละประเภท มาในวันสัมภาษณ์ด้วย

Klook.com

ลูกค้าที่สนใจทุกท่านสามารถลองใช้บริการ ในการปรึกษา วางแผนจัดการเรื่องการเดินทางไปดูงานอัปเดตเทรนธุรกิจ หรือ ท่องเที่ยว ประมาณราคาค่าใช้จ่ายแบบไปส่วนตัวได้เลย เราสามารถจัดโปรแกรมทัวร์ได้หลากหลาย ตรงใจลูกค้าและเป็นไปได้จริง ในงบประมาณที่เหมาะสม หรือเข้าชมราคาแบบไปเองเลย คลิกที่นี่

บริษัท พอยท์ ออฟ วิว ทราเวล จำกัด สนใจสอบถามรายละเอียดทำราคาไปดูงานแฟร์ หรือ ไปท่องเที่ยว  คลิกไลน์แอดที่นี่ โทร คุณเหน่ง 086-542-4662 หรือ คุณซ้ง 081-170-1166 หรือ อีเมล์ INFO@POVTRAVEL.CO.TH

Klook.com