Point of view
วัน-เวลาทำการ : เราจะติดต่อกลับในเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 17.00
(หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และ วันหยุดตามปฏิทิน)
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qrcode
@povtravel

ทำพาสปอร์ตหายทั้งในและต่างประเทศต้องทำอย่างไรบ้างมาดูกัน

พฤศจิกายน 8, 2022 | by Point of view

กรณีที่หนังสือเดินทางสูญหายภายในประเทศไทย

1. กรณีหนังสือเดินทางสูญหายและไม่มีอายุการใช้งานเหลืออยู่ (หมดอายุ) สามารถติดต่อเพื่อขอทำหนังสือเดินทางฉบับใหม่และยกเลิกการใช้งานหนังสือเดินทางฉบับที่สูญหายได้โดยไม่ต้องดำเนินการแจ้งความ

2. กรณีหนังสือเดินทางสูญหายและยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่

2.1 ประชาชนจำเลขที่หนังสือเดินทางเล่มเดิมที่สูญหายได้ หรือ มีเอกสารที่ได้สำเนาไว้

– ให้ดำเนินการแจ้งความแล้วนำใบแจ้งความไปยื่นทำหนังสือเดินทางใหม่ได้เลย

2.2 ประชาชนจำเลขที่หนังสือเดินทางเล่มเดิมที่สูญหายไม่ได้

– ให้ดำเนินการติดต่อกับกรมการกงสุลหรือสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เพื่อให้หน่วยงานค้นหาประวัติเลขที่หนังสือเดินทางเล่มเดิมให้ก่อน (ในวันที่ไปค้นหาประวัติเลขที่หนังสือเดินทาง เจ้าหน้าที่จะยังไม่รับคำร้องทำหนังสือเดินทาง) หลังจากได้รับแล้ว ค่อยไปติดต่อแจ้งความ หลังจากได้รับใบแจ้งความจึงค่อยมายื่นเรื่องทำหนังสือเดินทางอีกครั้ง

ทำพาสปอร์ตหายทั้งในและต่างประเทศ ต้องทำอย่างไรบ้างมาดูกัน

หมายเหตุ: เนื่องจากการแจ้งความในบางแห่ง เจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องระบุเลขที่หนังสือเดินทางเล่มเดิมลงในหลักฐานการแจ้งความ จึงต้องมีการแยกประเด็นดังด้านบน เพื่อความสะดวกควรแนะนำให้ประชาชนติดต่อกับ สถานีตำรวจในพื้นที่ที่หนังสือเดินทางสูญหายก่อนการดำเนินการอีกครั้ง

ทำพาสปอร์ตหายทั้งในและต่างประเทศ ต้องทำอย่างไรบ้างมาดูกัน – 1

ระเบียบการขอหนังสือเดินทางของผู้เยาว์อายุ 15 ปีขึ้นไปแต่ยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์

– ผู้เยาว์ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปแต่ยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ที่ทำบัตรประชาชนแล้วสามารถติดต่อขอทำหนังสือเดินทางด้วยตนเอง โดยต้องมีหนังสือยินยอมของบิดาและมารดา หรือ ผู้มีอำนาจปกครองที่ยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศที่ผ่านการรับรอง จากอำเภอ/เขต มาแสดงประกอบการยื่นคำร้อง

– กรณีการทำหนังสือเดินทางของเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี หากจดทะเบียนสมรสแล้ว ถือว่า บรรลุนิติภาวะโดยการสมรส ไม่จำเป็นต้องให้บิดา มารดา ให้ความยินยอม แต่ในวันที่ไปทำหนังสือเดินทาง จะต้องนำทะเบียนสมรสตัวจริง ไปแสดงด้วย พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน

– ใบอนุญาตขับรถ ไม่สามารถใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน ในการทำหนังสือเดินทางได้ จะต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือ บัตรเหลืองที่มีรูปถ่ายปรากฏอยู่ในบัตรเหลือง เท่านั้น

– หากไม่มีหนังสือยินยอม บิดาและมารดาหรือผู้มีอำนาจปกครองผู้เยาว์ต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นคำร้อง (หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาไม่ได้ ให้มาลงนามในวันรับเล่ม หรือ มีหนังสือยินยอม จากฝ่ายที่มาไม่ได้มาแสดง)

– เอกสารที่นำมายื่นขอหนังสือเดินทางต้องเป็นต้นฉบับ หากเป็นสำเนาต้องผ่านการรับรองสำเนาถูกต้อง จากหน่วยงานที่ออกเอกสารดังกล่าวเท่านั้น

เอกสารการทำหนังสือเดินทางธรรมดาของผู้เยาว์อายุ 15 ปีขึ้นไปแต่ยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์

– บัตรประจำตัวประชาชนของผู้เยาว์

– หากบิดา / มารดา ไม่สามารถมาดำเนินการได้จะต้องมีเอกสารที่มีการลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่และรับรองจากสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอดังนี้

-หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ

-บัตรประจำตัวประชาชนของบิดา / มารดา (ฉบับจริง)

-บุคคลที่บรรลุนิติภาวะอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เป็นผู้พาผู้เยาว์ไปยื่นคำร้อง

– หากมีรายการแก้ไขชื่อสกุล หรือวันเดือนปีเกิด ฯลฯ ซึ่งไม่ตรงกับบัตรประชาชนให้นำหลักฐานการแก้ไขที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย

– หนังสือเดินทางเล่มเดิม หากเคยมีหนังสือเดินทางมาก่อน

ค่าธรรมเนียม

การทำหนังสือเดินทางเสียค่าธรรมเนียม 1,000 บาท (และค่าส่งไปรษณีย์ 40 บาท ต่อหนังสือเดินทาง 1 เล่ม หากประสงค์ให้จัดส่งทางไปรษณีย์)

กรณีรับหนังสือเดินทางด่วนพิเศษทางไปรษณีย์ หรือ Passport Speed Post (PSP)

ค่าธรรมเนียมในอัตรา 60 บาท

รับเล่มหนังสือเดินทางภายใน 3 วัน

**โดยให้บริการสำหรับผู้ที่เดินทางมาทำพาสปอร์ต ที่กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ , สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า , สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา- ศรีนครินทร์ , สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว มีนบุรี และ สำนักงานหนังสือเดินทาง ฯ MRT คลองเตย

การทำพาสปอร์ตหายที่ต่างประเทศทำยังไง

 • แจ้งความกับสถานีตำรวจในท้องที่ที่ทำเอกสารหาย
   
 • ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ เพื่อขอรับความช่วยเหลือในการกรอกเอกสารการเดินทางไทยฉบับใหม่ ได้แก่ หนังสือสำคัญประจำตัว (C.I) หรือหนังสือเดินทางชั่วคราว (กรณีต้องเดินผ่านประเทศอื่น ก่อนเดินทางกลับประเทศ) เพื่อใช้เดินทางกลับประเทศไทย เมื่อกลับถึงประเทศไทยแล้วเอกสารเดินทางจะหมดอายุการใช้งาน

ข้อแนะนำสำหรับการขอทำหนังสือสำคัญประจำตัว หรือ C.I

 • พาสปอร์ตชั่วคราวมีไว้สำหรับให้คนที่ไม่มีพาสปอร์ตธรรมดาในกรณีฉุกเฉิน (ย้ำว่า !! กรณีฉุกเฉิน) เช่น พาสปอร์ตหายหรือหมดอายุ แต่มีความจำเป็นต้องรีบเดินทางด่วน ไม่สามารถรอทำพาสปอร์ตธรรมดาได้ หรือในกรณีอพยพบางกรณี 
   
 • พาสปอร์ตชั่วคราวของไทยมีปกสีเขียว เป็นพาสปอร์ตแบบแฮนด์เมด ซึ่งทำได้ที่สถานทูต แต่ด้วยความเป็นแฮนด์เมด ทำให้บางประเทศไม่ยอมรับเพราะง่ายต่อการปลอมแปลง จึงยากที่จะทราบแน่ชัดว่าเป็นของจริงหรือไม่ ดังนั้นควรสอบถามสถานทูตของประเทศที่ท่านจะเดินทางไปก่อนทุกครั้ง
   
 • โดยทั่วไปแล้วสถานทูตจะพิจารณาออกพาสปอร์ตชั่วคราวให้กับคนที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปประเทศอื่นก่อนเดินทางกลับประเทศไทย หรือประเทศที่พำนัก ซึ่งไม่ควรนำมาใช้อีก ดังนั้นเมื่อกลับถึงบ้านแล้ว โปรดรีบทำพาสปอร์ตธรรมดาให้เรียบร้อยก่อนการใช้งานครั้งต่อไป หรือทำโดยเร็วที่สุดหากอาศัยอยู่ในต่างประเทศ
   
 • เงื่อนไขและเอกสารสำหรับการขอทำพาสปอร์ตชั่วคราว ประกอบด้วย บัตรประชาชน หรือสำเนา, สำเนาพาสปอร์ตเล่มเดิมที่หาย, ใบแจ้งความกรณีพาสปอร์ตหาย, รูปถ่ายหน้าตรง 3 ใบ (ขนาดสูง 2 นิ้ว กว้าง 1.5 นิ้ว), หลักฐานความจำเป็นเร่งด่วน (หากมี) และอื่น ๆ

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

ทั้งนี้ บริษัท พอยท์ ออฟ วิว ทราเวล จำกัด เรามีบริการจัดกรุ๊ปทัวร์ ทัวร์หมู่คณะ บริการวางแผนท่องเที่ยว เหมาะสำหรับท่านที่ชอบการท่องเที่ยว ชอบเที่ยวเองแบบส่วนตัว กับครอบครัว หรือกลุ่มเพื่อนสนิท จัดกิจกรรมภายในองค์กรไม่ว่าจะเป็นจัดรายการท่องเที่ยว จัดทัวร์ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ดูงาน ดูงานแฟร์ ท่องเที่ยว สัมนา ต่างประเทศ ท่านสามารถลองใช้บริการ ในการปรึกษา วางแผนจัดการเรื่องการเดินทางของท่าน และประมาณราคาค่าใช้จ่าย เราสามารถจัดโปรแกรมทัวร์ได้หลากหลาย ตรงใจลูกค้าและเป็นไปได้จริง ในงบประมาณที่เหมาะสม เรามีทีมงานที่คอยให้บริการ ซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา มีความรับผิดชอบ และคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นลำดับแรก สนใจสอบถามรายละเอียด คลิกไลน์แอดที่นี่ โทร 081-170-1166 หรือ เมล์ INFO@POVTRAVEL.CO.TH หรือสนใจทัวร์ท่องเที่ยวต่างประเทศ คลิกเลย ที่นี่