Point of view
วัน-เวลาทำการ : เราจะติดต่อกลับในเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 17.00
(หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และ วันหยุดตามปฏิทิน)
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qrcode
@povtravel

เที่ยวเชียงใหม่ ดอยหลวงเชียงดาว @เชียงใหม่ 2 วัน 1 คืน

มีนาคม 17, 2020 | by Point of view

ประวัติเมืองเชียงใหม่

เที่ยวเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ มีชื่อที่ปรากฏในตำนานว่า “นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่” เป็นราชธานีของอาณาจักรล้านนาไทยมาตั้งแต่พระยามังรายได้ทรงสร้างขึ้น เมื่อ พ.ศ.1839 ซึ่งมี อายุครบ 710 ปี ในปี พ.ศ.2549 และเมืองเชียงใหม่ได้มีวิวัฒนาการ สืบเนื่องกันมาในประวัติศาสตร์ตลอดมา เชียงใหม่มีฐานะเป็นนครหลวงอิสระ ปกครองโดยกษัตริย์ราชวงศ์มังราย ประมาณ 261 ปี (ระหว่าง พ.ศ.1839-2100) ในปี พ.ศ.2101    เชียงใหม่ได้เสียเอกราชให้แก่กษัตริย์พม่าชื่อบุเรงนอง และได้ตกอยู่ภายใต้การปกครองของพม่านานร่วมสองร้อยปี จนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้ทรงช่วยเหลือล้านนาไทยภายใต้การนำของพระยากาวิละและพระยาจ่าบ้านในการทำสงครามขับไล่พม่าออกไปจากเชียงใหม่และเมืองเชียงแสนได้สาเร็จ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสถาปนาพระยากาวิละเป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่ ในฐานะเมืองประเทศราชของกรุงเทพมหานคร และมีเชื้อสายของพระยากาวิละ ซึ่งเรียกว่า ตระกูลเจ้าเจ็ดตน ปกครองเมืองเชียงใหม่ เมืองลำพูนและลาปางสืบต่อมาจนกระทั่งในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ได้โปรดให้ปฏิรูปการปกครอง หัวเมืองประเทศราช ได้ยกเลิกการมีเมืองประเทศราชในภาคเหนือ จัดตั้งการปกครองแบบ มณฑลเทศาภิบาล เรียกว่า มณฑลพายัพ และเมื่อปี พ.ศ.2476 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ปรับปรุงการปกครองเป็นแบบจังหวัด เชียงใหม่จึงมีฐานะเป็นจังหวัดจนถึงปัจจุบัน

เที่ยวเชียงใหม่ ดอยเชียงดาว - 1
เที่ยวเชียงใหม่ ดอยเชียงดาว – 1

ขอบคุณที่มา : ประวัติและข้อมูลของจังหวัดเชียงใหม่อย่างครบถ้วน

ขนาดพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่

เที่ยวเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทย เส้นรุ้งที่ 16 องศาเหนือ และ เส้นแวงที่ 99 องศาตะวันออก สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,027 ฟุต (310 เมตร) ห่างจากกรุงเทพมหานคร 696 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 20,107.057 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12,566,910 ไร่ ใหญ่เป็นอันดับ 1 ของภาคเหนือ และใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ จำแนกเป็น พื้นที่ป่าไม้ 69.92 % (8,787,656 ไร่) พื้นที่ทำการเกษตร 12.82 % (1,835,425 ไร่) พื้นที่อยู่อาศัยและอื่น ๆ 17.26 % (2,167,971 ไร่)

อาณาเขตติดต่อโดยรอบของเชียงใหม่

ทิศเหนือ รัฐฉานของสหภาพพม่า โดยมีดอยผีปันน้าของดอยคำ ดอยปกกลา ดอยหลักแต่ง ดอยถ้าป่อง ดอยถ้วย ดอยผาวอก และดอยอ่างขางอันเป็นส่วนหนึ่งของทิวเขาแดนลาว เป็นเส้นกั้นอาณาเขต ทิศใต้ อำเภอสามเงา อำเภอแม่ระมาด และอำเภอท่าสองยาง (จังหวัดตาก) มีร่องน้ำแม่ตื่นและดอยผีปันน้ำ ดอยเรี่ยม ดอยหลวงเป็นเส้นกั้นอาณาเขต ทิศตะวันออก อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอแม่สรวย อำเภอเวียงป่าเป้า(จังหวัดเชียงราย) อำเภอเมืองปาน อำเภอเมืองลำปาง(จังหวัดลำปาง) อำเภอบ้านธิ อำเภอเมืองลำพูน อำเภอป่าซาง อำเภอเวียงหนองล่อง อำเภอบ้านโฮ่ง และอำเภอลี้(จังหวัดลาพูน) ส่วนที่ติดจังหวัดเชียงรายและลำปาง มีร่องน้ำลึกของแม่น้ำกก สันปันน้ำดอยซาง ดอยหลุมข้าว ดอยแม่วัวน้อย ดอยวังผา และดอยแม่โตเป็นเส้นกั้นอาณาเขต ส่วนที่ติดจังหวัดลำพูนมีดอยขุนห้วยหละ ดอยช้างสูง และ ร่องน้าแม่ปิงเป็นเส้นกั้นอาณาเขต ทิศตะวันตก อำเภอปาย อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอขุนยวม อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอแม่สะเรียง และอำเภอสบเมย(จังหวัดแม่ฮ่องสอน) มีดอยผีปันน้า ดอยกิ่วแดง ดอยแปรเมือง ดอยแม่ยะ ดอยอังเกตุ ดอยแม่สุรินทร์ ดอยขุนยวม ดอยหลวง และร่องแม่ริด แม่ออย และดอยผีปันน้า ดอยขุนแม่ตื่นเป็น เส้นกั้นอาณาเขต จังหวัดเชียงใหม่มีชายแดนติดต่อกับประเทศพม่าเพียงประเทศเดียว และมีพื้นที่ติดต่อใน 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่อาย : 4 ตำบลได้แก่ ตำบลแม่อาย ตำบลมะลิกา ตำบลแม่สาว ตำบลท่าตอน เมืองที่ติดต่อคือ เมืองยอน รัฐฉาน อำเภอฝาง : 2 ตำบลได้แก่ ตำบลม่อนปิ่น และตำบลแม่งอน เมืองที่ติดต่อ คือ บ้านโป่งป่าแขม เมืองต่วน รัฐฉาน อำเภอเชียงดาว : 1 ตำบลได้แก่ ตำบลเมืองนา เมืองที่ติดต่อคือ บ้านน้ายุม เมืองต่วน รัฐตองยี อำเภอเวียงแหง : 3 ตำบลได้แก่ ตำบลเปียงหลวง ตำบลเมืองแหง ตำบลแสนไห เมืองที่ติดต่อคือ บ้านบางใหม่สูง บ้านปางเสือเฒ่า บ้านกองเฮือบิน เมืองต่วน รัฐตองยี อำเภอไชยปราการ : 1 ตาบลได้แก่ ตาบลหนวงบัว เมืองที่ติดต่อคือ บ้านโป่งป่าแขม เมืองต่วน รัฐฉาน รวมระยะทางทั้งสิ้น 227 กิโลเมตร พื้นที่เขตแดนส่วนใหญ่เป็นป่าเขา ทำให้ไม่สามารถปักหลักเขตแดนได้อย่างชัดเจน จึงเกิดปัญหาเส้นเขตแดนระหว่างประเทศบ่อยครั้ง

เที่ยวเชียงใหม่ หมีพอยท์ขอท้าทายความสูง ขึ้นเขาเดินป่าพิชิตยอดดอยหลวงเชียงดาว ที่สูงเป็นลำดับสามของประเทศ สัมผัสธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ กางเต็นท์นอนดูดาวระยิบระยับเต็มผืนฟ้า ชมวิวสวยพาโนรามา 360 องศา ท่ามกลางยอดเขา ทะเลหมอกที่รายล้อมแสงอาทิตย์แรกและแสงสุดท้ายของวัน ราวกับอยู่บนสรวงสวรรค์ชั้นฟ้า

Klook.com

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดเชียงใหม่

โดยทั่วไปมีสภาพพื้นที่เป็นภูเขาและป่าละเมาะ มีที่ราบอยู่ตอนกลางตามสองฟากฝั่งแม่น้าปิง มีภูเขาสูงที่สุดในประเทศไทย คือ “ดอยอินทนนท์” สูงประมาณ 2,575 เมตร อยู่ในเขตอาเภอจอมทอง นอกจากนี้ยังมีดอยอื่น ๆ ที่มี ความสูงรองลงมาอีกหลายแห่ง เช่น ดอยฟ้าห่มปก สูง 2,285 เมตร ดอยหลวงเชียงดาว สูง 2,170 เมตร ดอยสุเทพ สูง 1,601 เมตร    สภาพพื้นที่แบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ พื้นที่ภูเขา ส่วนใหญ่อยู่ทางทิศเหนือและทิศตะวันตกของจังหวัด คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 80% ของพื้นที่จังหวัด เป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารไม่เหมาะต่อการเพาะปลูกพื้นที่ราบลุ่มน้าและที่ราบเชิงเขา กระจายอยู่ทั่วไประหว่างหุบเขาทอดตัวในแนวเหนือ-ใต้อันได้แก่ ที่ราบลุ่มน้ำปิง ลุ่มน้ำฝาง และลุ่มน้ำแม่งัด เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมต่อการเกษตร

ขอบคุณที่มา : ประวัติและข้อมูลของจังหวัดเชียงใหม่อย่างครบถ้วน

เที่ยวเชียงใหม่ ดอยเชียงดาว - 2
เที่ยวเชียงใหม่ ดอยเชียงดาว – 2

ดอยหลวงเชียงดาว 2 วัน 1 คืน

วันที่ 1

เช้า

เที่ยวเชียงใหม่ พบกันที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ ชำระค่าธรรมเนียม จ้างลูกหาบ แล้วนั่งรถรับจ้างไปลงหน่วยพิทักษ์ป่าขุนห้วยแม่กอก (เด่นหญ้าขัด)

เที่ยวเชียงใหม่ ดอยเชียงดาว - 3
เที่ยวเชียงใหม่ ดอยเชียงดาว – 3

กลางวัน

เดินเท้าสู่เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ลัดเลาะไปตามไหล่เขา ระหว่างทางเราจะพบกับดอกไม้นานาพันธุ์ที่ผลิดอกบานสะพรั่ง โดยเฉพาะดอกนางพญาเสือโคร่งและดอกเทียนนกแก้ว

เดินทางถึงลานกางเต็นท์ พร้อมจัดเตรียมที่พัก

เย็น

เที่ยวเชียงใหม่ เดินเท้าเพื่อชมความงามของพระอาทิตย์ตกดินบนยอดเขาดอยหลวงเชียงดาว

เดินทางกลับสู่ที่พัก พร้อมปรุงอาหารเย็นรับประทาน ท่ามกลางแสงระยิบระยับของหมู่ดาวและทางช้างเผือก

วันที่ 2

เช้า

ตื่นขึ้นมาชมพระอาทิตย์ขึ้น ที่กำลังทอแสงสีทองตัดไปกับทะเลหมอก สูดอากาศบริสุทธิ์ สัมผัสความหนาวระดับเย็นยะเยือกที่ยอดดอยกิ่วลม

เที่ยวเชียงใหม่ ดอยเชียงดาว ชมพระอาทิตย์ขึ้น - 4
เที่ยวเชียงใหม่ ดอยเชียงดาว ชมพระอาทิตย์ขึ้น – 4

กลับลงมายังเต็นท์ที่พัก เพื่อประกอบอาหารเช้า พร้อมแพ็กของ เตรียมเดินทางกลับ

กลางวัน

เดินเท้ากลับด้วยเส้นทางปางวัว ระหว่างทางเราจะเห็นดอยพีระมิดและดอยสามพี่น้อง ที่ตั้งอยู่กลางทะเลหมอก

เดินทางกลับสู่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวโดยสวัสดิภาพ

ดอยเชียงดาว ชมถ้ำ - 5
ดอยเชียงดาว ชมถ้ำ – 5

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ : www.60เส้นทางความสุข.com