Point of view
วัน-เวลาทำการ : เราจะติดต่อกลับในเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 17.00
(หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และ วันหยุดตามปฏิทิน)
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qrcode
@povtravel
ซ่อน

ทัวร์เวียดนามเหนือ มหัศจรรย์..ซาปา ฟานซิปัน วัดตามจุ๊ก แลนด์มาร์คใหม่ ต้อนรับเปิดประเทศ 4 วัน 3 คืน บิน Thai Air Asia (FD)

รหัสทัวร์ : POVT220166
ทัวร์เวียดนามเหนือ มหัศจรรย์..ซาปา ฟานซิปัน วัดตามจุ๊ก แลนด์มาร์คใหม่ ต้อนรับเปิดประเทศ 4 วัน 3 คืน บิน Thai Air Asia (FD)

  • สนามบินนอยไบ • กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม - ซาปา • หมู่บ้านก๊ัตก๊ัต• น้าตกสีเงิน • สะพานแก้วมังกรเมฆ • ตลาดซาปา - เขาฮามลอง • น่ังรถรางขนึ้ กระเช้าฟานซีปัน • ถ่ายรูปชายแดนจีน+เวียดนาม+ลาวไก - วัดตามจุ๊ก • ทะเลสาบคืนดาบ • อิสระช้อปป้ิงถนน 36 สาย • ดอนเมือง กรุงเทพฯ
  • ไม่รวม - ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง หรือ ATK 24 ชั่วโมง ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย - ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบ ธรรมเนียมของประเทศ) - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
5 พ.ค. 65 - 26 มิ.ย. 65 ( 6 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
5 พ.ค. 65 - 8 พ.ค. 65 14,999 17,999 แสดง - 25
Sold Out
12 พ.ค. 65 - 15 พ.ค. 65 14,999 17,999 แสดง - 25
Sold Out
2 มิ.ย. 65 - 5 มิ.ย. 65 15,999 18,999 แสดง - 25
Sold Out
9 มิ.ย. 65 - 12 มิ.ย. 65 15,999 18,999 แสดง - 25
Sold Out
16 มิ.ย. 65 - 19 มิ.ย. 65 15,999 18,999 แสดง - 25
Sold Out
23 มิ.ย. 65 - 26 มิ.ย. 65 15,999 18,999 แสดง - 25
Sold Out

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เวียดนามเหนือ มหัศจรรย์..ซาปา ฟานซิปัน วัดตามจุ๊ก แลนด์มาร์คใหม่ ต้อนรับเปิดประเทศ 4 วัน 3 คืน บิน Thai Air Asia (FD)
ทัวร์เวียดนามเหนือ มหัศจรรย์..ซาปา ฟานซิปัน วัดตามจุ๊ก แลนด์มาร์คใหม่ ต้อนรับเปิดประเทศ 4 วัน 3 คืน บิน Thai Air Asia (FD)
ราคาเริ่มต้น 14,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน