Point of view
วัน-เวลาทำการ : เราจะติดต่อกลับในเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 17.00
(หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และ วันหยุดตามปฏิทิน)
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qrcode
@povtravel
ซ่อน

PROGRAM เลทส์โก น่าน บ่อเกลือ ปัว สะปัน รหัส ZNAN04 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : POVT220008
PROGRAM เลทส์โก น่าน บ่อเกลือ ปัว สะปัน รหัส ZNAN04 3 วัน 2 คืน

  • แอ่วน่านม่วนใจ๋ ชมภาพวาดกระซิบรักเมืองน่าน สัมผัสธรรมชาติเมืองปัว ชมบ่อเกลือสินเธาว์ เกลือภูเขาหนึ่งเดียวในโลก เช็คอินคาเฟ่ชิคเมืองน่าน
  • *ราคาทัวร์ข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากราคาตั๋วเครื่องบินมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ อาจมีการปรับราคาค่าโดยสารของสายการบินเพิ่มเติม จากราคาที่กำหนด และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน หรือสายการบิน โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก* * กรณีพัก 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะทำการเสริมเตียงได้เท่านั้น * ** ราคาทัวร์นี้สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 500 บาท/ท่าน ** ***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยวท่านละ 300 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบินหักจากราคาทัวร์ข้างต้น 2,000 บาท การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวนขั้นต่ำ 6 ท่าน ต่อ 1 คันรถตู้ กรณีผู้โดยสารไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา เนื่องจากพีเรียดเดินทางเป็นช่วงเทศกาล อาจมีสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการปิด หรือไม่สามารถเข้าชมได้ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์งด หรือเปลี่ยนแปลงรายการโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกทัวร์เป็นหลัก อัตราค่าบริการนี้รวม  น้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง Carry on 7 กิโลกรัม
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
1 มี.ค. 65 - 26 มิ.ย. 65 ( 12 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
1 มี.ค. 65 - 3 มี.ค. 65 8,999 10,999 แสดง - 9
Sold Out
11 มี.ค. 65 - 13 มี.ค. 65 9,999 11,999 แสดง - 9
Sold Out
25 มี.ค. 65 - 27 มี.ค. 65 9,999 11,999 แสดง - 9
Sold Out
8 เม.ย. 65 - 10 เม.ย. 65 9,999 11,999 แสดง - 9
Sold Out
22 เม.ย. 65 - 24 เม.ย. 65 9,999 11,999 แสดง - 9
Sold Out
27 เม.ย. 65 - 29 เม.ย. 65 9,999 11,999 แสดง - 9
Sold Out
6 พ.ค. 65 - 8 พ.ค. 65 9,999 11,999 แสดง - 9
Sold Out
20 พ.ค. 65 - 22 พ.ค. 65 9,999 11,999 แสดง - 9
Sold Out
27 พ.ค. 65 - 29 พ.ค. 65 9,999 11,999 แสดง - 9
Sold Out
10 มิ.ย. 65 - 12 มิ.ย. 65 9,999 11,999 แสดง - 9
Sold Out
17 มิ.ย. 65 - 19 มิ.ย. 65 9,999 11,999 แสดง - 9
Sold Out
24 มิ.ย. 65 - 26 มิ.ย. 65 9,999 11,999 แสดง - 9
Sold Out

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

PROGRAM เลทส์โก น่าน บ่อเกลือ ปัว สะปัน รหัส ZNAN04 3 วัน 2 คืน
PROGRAM เลทส์โก น่าน บ่อเกลือ ปัว สะปัน รหัส ZNAN04 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 8,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน