Point of view
วัน-เวลาทำการ : เราจะติดต่อกลับในเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 17.00
(หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และ วันหยุดตามปฏิทิน)
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qrcode
@767xzmrj
ซ่อน
อุดรธานี
พบ
3 ช่วงวันเดินทาง 0 ช่วงวันเดินทาง จาก 7 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

ZUDN01: เลทส์โก อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ โดยสายการบินไทยสมายด์ (WE) 3วัน 2คืน

รหัสทัวร์

POVT210015
🔹️ สักการะ ศาลปู่อือลือนาคราช พญานาคผู้ถูกสาบแห่งบึงโขงหลง 🔹️ เยือนถ้ำนาคา อุทยานแห่งชาติภูลังกา 🔹️ ชมแสงแรกแห่งรุ่งอรุณ ณ เขาสามวาฬ 🔹️ เยือนภูกทอก ขึ้นบันไดเวียนชมทัศนียภาพโดยรอบ 🔹️ ชมวิว ณ วัดผาตากเสื้อ จะมองเห็นวิวแม่น้ำโขงที่กั้น ไทย-ลาว 🔹️ สักการะ "หลวงพ่อพระใส" พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แห่งลุ่มแม่น้ำโขง ณ วัดโพธิ์ชัย 🔹️ ชมความสวยงาม และวิวทิวทัศน์ ณ วัดป่าภูก้อน 🔹️ เยือนสถานที่ศักดิสิทธิ์แห่งดินแดนพญานาค "คำชะโนด" 🔹️ ชมพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี อาคารเก่าแก่สมัย ร. 6 🔹️ เยือน วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง
* กรณีพัก 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะทำการเสริมเตียงได้เท่านั้น * ** ราคาทัวร์นี้สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 500 บาท/ท่าน ** ***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยวท่านละ 300 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวนขั้นต่ำ 6 ท่าน ต่อ 1 คันรถตู้ กรณีผู้โดยสารไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา ***เนื่องด้วยสถานที่ท่องเที่ยว หรือร้านค้าบางแห่งอาจจะยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้*** **ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง หรืองด สถานที่ดังกล่าว อันมาจากเหตุสุดวิสัย**
9 ธ.ค. 64 - 11 ธ.ค. 64
16 ธ.ค. 64 - 18 ธ.ค. 64
23 ธ.ค. 64 - 25 ธ.ค. 64
 Thai Smile Airways
3 วัน 2 คืน
เริ่ม 9,999 ฿