Point of view
วัน-เวลาทำการ : เราจะติดต่อกลับในเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 17.00
(หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และ วันหยุดตามปฏิทิน)
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qrcode
@767xzmrj
ซ่อน

ทัวร์เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม สวนดอกไม้แม่ริม 3 วัน 2 คืน บิน WE

รหัสทัวร์ : POVT210018
ทัวร์เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม สวนดอกไม้แม่ริม 3 วัน 2 คืน บิน WE

  • เช็คอินสวนพฤกษา สักการะพระธาตุเชียงใหม่ สัมผัสสายลมหนาว นอนดูดาวดอยม่อนแจ่ม // สำคัญโปรดอ่าน : เนื่องจากผู้เดินทางต่ำกว่า 10 ท่าน ทำให้ไม่สามารถออกตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปได้ ดังนั้นสายการบิน ไฟล์ทบิน และราคาตั๋วเครื่องบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนออกตั๋วเครื่องบิน
  • * กรณีพัก 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะทำการเสริมเตียงได้เท่านั้น * ** ราคาทัวร์นี้สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 500 บาท/ท่าน ** ***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยวท่านละ 300 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวนขั้นต่ำ 6 ท่าน ต่อ 1 คันรถตู้ กรณีผู้โดยสารไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา ***เนื่องด้วยสถานที่ท่องเที่ยว หรือร้านค้าบางแห่งอาจจะยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้*** **ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง หรืองด สถานที่ดังกล่าว อันมาจากเหตุสุดวิสัย**
  • **ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 300 บาท
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
17 ธ.ค. 64 - 26 ธ.ค. 64 ( 2 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
17 ธ.ค. 64 - 19 ธ.ค. 64 12,999 14,999 แสดง - 9
24 ธ.ค. 64 - 26 ธ.ค. 64 13,999 15,999 แสดง - 9

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม สวนดอกไม้แม่ริม 3 วัน 2 คืน บิน WE
ทัวร์เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม สวนดอกไม้แม่ริม 3 วัน 2 คืน บิน WE
ราคาเริ่มต้น 12,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน